AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fiv-korczynski-bieg-do-przadek&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

13-08-2019IV Korczyński Bieg „Do Prządek”

Regulamin – trasa. 

I. CEL IMPREZY
Upowszechnienie biegania i chodzenia z kijami jako wszechstronnej formy ruchu.Promocja Korczyny i jej walorów turystycznych.Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR
Wójt Gminy Korczyna,
GOK w Korczynie,
Stowarzyszenie „Prządki-ski”,
Portal aktywnakorczyna.pl

Kontakt:
gok.korczyna.pl, gok@korczyna.pl, aktywnakorczyna.pl/ tel. 134354384

III. TERMIN I MIEJSCE
Korczyna 14.09.2019 rok, start godz. 15.00
Start nastąpi w Korczynie na ul. Dolińskiej przy wejściu na Ścieżkę przyrodniczą im prof. Grochmala.
Meta – parking przy budynku domu ludowego w Czarnorzekach.Organizator zapewnia transport z biura zawodów na start

IV.DYSTANS, TRASA I PUNKTY ODŻYWCZE
1. Trasa Biegu i Nordic Walking liczy 5 km.
2. Trasa o charakterze górskim i krosowym-50%asfalt, 50% teren.
3. Trasa oznakowana będzie taśmami.
4. Na trasie zlokalizowane będą punkty odżywcze i kontrolne

V. OPŁATY STARTOWE
Organizator nie pobiera opłaty startowej

VI. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO
1. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu 14 września 2019 r. ukończą 13 rok życia.
2. Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu 14 września 2019 nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia oświadczenie u organizatora.
3. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Zgłoszenia do IV Biegu i Nordic Walking przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej http://timekeeper.pl/zawody/ oraz w biurze zawodów w dniu startu do godz. 13.30.
5. Odjazd autokaru na start godz. 14.00. Po godz. 14.00 organizator nie zapewnia transportu na miejsce startu.

VII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku Domu ludowego w Czarnorzekach. Czynne będzie 14 września 2019 r. do godz. 13.30.
2. W budynku zlokalizowany zostanie depozyt.
3. Brak możliwości skorzystania z natrysków.

VIII. POMIAR CZASU I WYNIKI
1. Elektroniczny pomiar realizuje firma Timekeeper.pl
2. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej www. timekeeper.pl

IX. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
IV Korczyński Bieg do Prządek ścieżką prof. Grochala
Kategoria Open kobiet/mężczyzn
Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 K2/M2 K3/M3 K4/M4
Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna
IV Korczyński Nordic Walking do Prządek ścieżką prof. Stanisława Grochmala
Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 K2/M2 K3/M3 K4/M4
Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna

X. NAGRODY
Pierwszych 140 zawodniczek i zawodników, którzy ukończą Bieg i Nordic Walking otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
Bieg główny:
Kategoria open kobiet/mężczyzn- miejsca I-III – nagrody rzeczowe
Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 (do 19 lat) miejsca I-III
Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K2/M2 (20-39lat) miejsca I-III
Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K3/M3 (40-59) miejsca I-III
Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K4/M4 (pow. 60 lat) miejsca I-III
Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna – nagroda rzeczowa
W kategoriach wiekowych przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
Nordic Walking
Kategoria OPEN kobiet/mężczyzn I m. – nagroda rzeczowa
Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 (do 19 lat) miejsca I-III
Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K2/M2 (20-39lat) miejsca I-III
Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K3/M3 (40-59) miejsca I-III
Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K4/M4 (pow. 60 lat) miejsca I-III
W kategoriach wiekowych przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna – nagroda rzeczowa

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.Spośród wszystkich uczestników biegu i marszu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników IV Biegu i Nordic Walking będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.

XII. USTALENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu i Nordic Walking lub jego przerwania bez podania powodów.
3. Przystępując do udziału w zawodach zawodnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi. W sprawach nie ujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

Podziel się: