AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fkorczynski-mityng-lekkoatletyczny&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

07-05-2019Korczyński Mityng Lekkoatletyczny

Korczyński Mityng Lekkoatletyczny

Regulamin zawodów

Organizatorzy: GOK w Korczynie oraz Szkoła Podstawowa im. A. Fredry w Korczynie

2.       Cel:

– upowszechnianie lekkiej atletyki;

– promocja zdrowego trybu życia poprzez bieganie jako najprostszą formę ruchu;

– możliwość sprawdzenia siebie w konkurencjach lekkoatletycznych.

3.       Termin i miejsce:

9 czerwca (niedziela) godz. 15.00 – stadion lekkoatletyczny przy Szkole Podstawowej w Korczynie .

4.       Harmonogram zawodów:

– bieg na 100m

– bieg na 400m

– bieg na 1 milę (1609,34m)

– skok w dal

– pchnięcie kulą

Zawody rozegrane zostaną z podziałem na kobiety i mężczyzn.

W konkurencjach biegowych przeprowadzone zostaną serie na czas.

O przydziale do danej serii decyduje kolejność zgłoszeń.

5.       Warunki uczestnictwa:

– zgłoszenie elektroniczne pod adresem: gok@korczyna.pl

– w biurze zawodów od godz. 13.30 do godz. 14.45.

– organizator nie pobiera opłaty startowej.

– w dniu zawodów uczestnicy muszą mieć ukończone 15 lat

6.       Świadczenia organizatorów:

– każdy uczestnik otrzyma numer startowy wraz z agrafkami;

– zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej konkurencji otrzymają medale i drobne nagrody rzeczowe;

– rozdanie nagród nastąpi po zakończeniu ostatniej konkurencji.

7.       Postanowienia końcowe:

– każdy uczestnik bierze udział w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

– zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne;

– uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym regulaminie, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach.

– pobranie numeru startowego oznacza akceptację regulaminu.

– organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Podziel się: