AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fregulamin-3&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

05-09-2017Regulamin

II KORCZYŃSKI BIEG I NORDIC WALKING DO PRZĄDEK ścieżką prof. Grochmala – regulamin

I. CEL IMPREZY
1. Upowszechnienie biegania i chodzenia z kijami jako wszechstronnej formy ruchu.
2. Promocja Korczyny i jej walorów turystycznych.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR
1. Wójt Gminy Korczyna, GOK w Korczynie, Stowarzyszenie „Prządki-ski”
Kontakt: www.gok.korczyna.pl, gok@korczyna.pl, tel. 134354384

III. TERMIN I MIEJSCE
1.    Korczyna 23.09.2017 rok, start godz. 15.00
Start nastąpi w Korczynie na ul. Dolińskiej przy wejściu na Ścieżkę przyrodniczą im prof. Grochmala.
Meta – parking przy budynku domu ludowego w Czarnorzekach.
Organizator zapewnia transport z biura zawodów na start

IV. DYSTANS, TRASA I PUNKTY ODŻYWCZE
1. Trasa Biegu i Nordic Walking liczy 5 km.
2. Trasa o charakterze górskim i krossowym-50%asfalt, 50% teren.
3. Trasa oznakowana będzie taśmami.
4. Na trasie zlokalizowane będą punkty odżywcze i kontrolne

V. OPŁATY STARTOWE
1. Opłata startowa wynosi 20 zł w dniu zawodów 40 zł
Z opłaty startowej zwolnieni są mieszkańcy Gminy Korczyna

VI. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

1.    Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu 23 września 2017 r. ukończą 13 rok życia i są obywatelami UE
2.    Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu 23 września 2017 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia oświadczenie u organizatora.
3.    Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4.    Zgłoszenia do II Biegu i Nordic Walking przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.timekeeper.pl oraz w biurze zawodów w dniu startu do godz. 13.30.


VII. BIURO ZAWODÓW
1.    Biuro zawodów zlokalizowane  będzie w budynku Domu ludowego w Czarnorzekach. Czynne będzie 23 września 2017 r. do godz. 13.30.
2.    W budynku zlokalizowany zostanie depozyt .
3.    Brak możliwości skorzystania z natrysków.

VIII. POMIAR CZASU I WYNIKI
1. Elektroniczny pomiar realizuje firma timekeeper.pl
2. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej www. timekeeper.pl

IX. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

II Korczyński Bieg do Prządek ścieżką prof. Grochala

 Kategoria Open kobiet/mężczyzn
 Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 K2/M2 K3/M3 K4/M4
Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna

II Korczyński Nordic Walking do Prządek ścieżką prof. Grochmala

Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 K2/M2 K3/M3 K4/M4
Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna

X. NAGRODY
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg i Nordic Walking otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

Bieg główny:
Kategoria open kobiet/mężczyzn- miejsca I-III – nagrody rzeczowe

      Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 (do 19 lat) miejsca I-III
Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K2/M2 (20-39lat) miejsca I-III
Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K3/M3 (40-59) miejsca I-III
      Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K4/M4 (pow. 60 lat) miejsca I-III
      Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna – nagroda rzeczowa

      W kategoriach wiekowych przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
     

   Nordic Walking

      Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K1/M1 (do 19 lat) miejsca I-III
Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K2/M2 (20-39lat) miejsca I-III
Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K3/M3 (40-59) miejsca I-III
      Kategoria wiekowa kobiet, mężczyzn K4/M4 (pow. 60 lat) miejsca I-III
      W kategoriach wiekowych przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
      Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Korczyna – nagroda rzeczowa

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
Spośród wszystkich uczestników biegu i marszu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Dane osobowe uczestników II Biegu i Nordic Walking będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.

XII. USTALENIA KOŃCOWE
1.    Organizator nie ubezpiecza zawodników.
2.     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu i Nordic Walking lub jego przerwania bez podania powodów.
3.    Przystępując do udziału w zawodach zawodnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
4.    Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi. W sprawach nie ujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Podziel się: